Artikel 1 – Overeenkomst

De wekelijkse naailessen duren 1,5 uur. Soms heeft een maand 5 lessen. Deze 5e les wordt niet gerestitueerd in geval van vakantie of ziekte. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen worden er geen lessen gegeven. Lesgeld wordt tijdens deze periode niet gevraagd. In het naaiatelier is een overzicht aanwezig van de vakanties en feestdagen waarop het Naaiatelier Eersel gesloten is. Hierin staan de details betreffende de data en de betalingen vastgelegd.

Artikel 2 – Afzeggen van naailessen en workshop

De lessen worden niet gerestitueerd bij ziekte of vakantie of afwezigheid van de cursist. Wel bied ik de mogelijkheid aan om de gemiste les in te halen binnen de daaropvolgende 3 maanden. Dit kan alleen op basis van beschikbaarheid van een plaats tijdens een van de lessen. Na 3 maanden vervalt de mogelijkheid tot inhalen van de gemiste les.

Voor het afzeggen of verzetten van naailessen gelden de volgende regels:

  • Naailessen kunnen tot 2 uur van te voren dezelfde dag kosteloos worden afgezegd. Je kunt deze les op een ander tijdstip in overleg inhalen.
  • Bij te laat afmelden vervalt het recht om in te halen.

Indien er 1 of 2 afmeldingen zijn, zal de docent van Naaiatelier Eersel de naailessen eventueel samenvoegen met een andere groep of doorschuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de cursisten.

Artikel 3 – Overmacht

De regels onder artikel 2 gelden in alle situaties, tenzij er sprake is van overmacht. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn:

  • Stakingen
  • Ongelukken
  • Extreme weersomstandigheden
  • Ziekte
  • Het overlijden van de klant

Een ander dergelijke situatie dient wel direct aan Naaiatelier Eersel te worden gemeld. Door overleg komen we samen tot een passende oplossing.

Artikel 4 – Ziekte e.d. binnen Naaiatelier Eersel

Indien de docent van Naaiatelier Eersel door buitengewone omstandigheden, zoals ziekte, niet ter beschik­king is op de afgesproken dag en tijd, verplicht deze zich om dit per direct aan de cursisten mede te delen. Bij 2 maal per jaar verzuim is er geen vergoeding of het inhalen van de vervallen naailessen mogelijk. Bij meerdere keren verzuim zal de docent de naailes verplaatsen naar een latere datum of word de gemiste les vergoed. Het lesgeld wordt dan aan het einde van de maand gerestitueerd.

Artikel 5 – Goed Vakmanschap

Naaiatelier Eersel zal de adviezen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Naaiatelier Eersel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg van het gegeven advies kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid naar de wet. Naaiatelier Eersel behoudt zich het recht voor om bepaalde opleidingen door een door haar geautoriseerde docente te laten verzorgen.

Artikel 6 – Eigen verantwoordelijkheid

Bij deelname aan de activiteiten blijft de verantwoordelijkheid voor eigen handelen of nalaten bij de cursist zelf. De cursist draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van de deelname. De docent, noch Naaiatelier Eersel zelf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de cursisten en/of de gevolgen van deelname aan de activiteit.

Artikel 7 – Eén team, één taak

“Om succes te hebben, is het voor een team van belang dat de leden bereid zijn om de middelen die ze beheersen te delen om het doel van het team te bereiken.” Dit is ook een uitgangspunt van Naaiatelier Eersel. Er wordt met respect met elkaar omgegaan door docent en cursisten. Aanwijzingen van de docent met betrekking tot veiligheid of de onderlinge omgang tussen cursisten moeten ten allen tijden worden opgevolgd. Indien een cursist zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd. 

Artikel 8 – Roken

In Naaiatelier Eersel is het niet toegestaan om te roken.

Artikel 9 – Faciliteiten

Cursisten kunnen gratis gebruik maken van de naaimachines in het naaiatelier. In overleg mag er gebruik worden gemaakt van de lockmachine. Cursisten zorgen zelf voor materialen, zoals stof, garen, ritsen en patroonpapier. Fournituren en garen zijn ook in het naaiatelier te koop.

Artikel 10 – Betalingen

Betaling van het maandabonnement dient vóór of per de eerste van de maand overgemaakt te zijn op KNAB rekeningnummer: NL50 KNAB 0258 4848 96 ter attentie van Naaiatelier Eersel – I.C. Tummers, onder vermelding van je eigen voor- en achternaam en de betreffende cursusmaand.

Artikel 11 – BTW

Over de overeengekomen prijs is 21% B.T.W. geheven.

Artikel 12 – Beëindiging

Opzeggen van het maandabonnement dient schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt te worden, vóór de eerste van de maand. Voor het maandabonnement bij de naailes geldt een schriftelijk of per mail een  opzegtermijn van één maand, kenbaar gemaakt vóór de eerste van de maand.

Naaiatelier Eersel is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij de verplichting tot betaling niet nakomt. Ook bij het herhaaldelijk niet nakomen van deze algemene voorwaarden kan ontbinding van het lidmaatschap als reden opgevoerd worden. De cursist kan dan geen beroep doen op restitutie of vermindering van het cursusgeld.

Naaiatelier Eersel
Willibrorduslaan 24
5521 KC EERSEL
NEDERLAND
Telefoonnummer: 06-13372382
info@naaiateliereersel.nl
www.naaiateliereersel.nl
Banknummer: NL50 KNAB 0258 4848 96

Laatst gewijzigd op 1 juni 2022